Cuộc thi “Tìm hiểu Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam

về các quyền dân sự, chính trị” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022

Nhằm tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc”; Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2022; Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 06/5/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” và tuyên truyền, phổ biến Công ước quốc tế, pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị trên địa bàn tỉnh năm 2022; Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Quảng Ninh ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến“Tìm hiểu Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị” trên địa bàn tỉnh năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Mục đích

– Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của Công ước quốc tế chống tra tấn và các hình thức trừng phạt, đối xử tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm; Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, và các quy định pháp luật có liên quan cho cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả; góp phần phục vụ xây dựng Báo cáo quốc gia thực hiện Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị lần thứ IV.

– Góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật nói chung, pháp luật về phòng, chống tra tấn, quy định về các quyền dân sự, chính trị trong cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh nói riêng.       

– Tăng cường trách nhiệm phối hợp của các cấp, các ngành trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, góp phần đổi mới, đa dạng hóa các hình thức PBGDPL trong giai đoạn hiện nay.

  1. Yêu cầu

– Nội dung thi phải phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Tư pháp và mục tiêu, nhiệm vụ về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tra tấn, các quyền dân sự, chính trị theo quy định pháp luật.

– Cuộc thi phải được tổ chức chu đáo, nghiêm túc, tiết kiệm, hiệu quả, tránh hình thức, bảo đảm khách quan, trung thực, công bằng; cách thức tổ chức thi linh hoạt, đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

– Đảm bảo tạo điện kiện thuận lợi cho 100% cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác, làm việc tại các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trên toàn tỉnh đều phải được biết và tích cực tham gia.

Cuộc thi chính thức bắt đầu từ: 10 giờ 00 phút, ngày 01/9/2022; kết thúc vào 10 giờ, ngày 30/9/2022.

Tài liệu tham khảo: