Cuộc thi trực tuyến

“Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật cho học sinh các trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2023”

 

Nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết 96/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 về một số mục tiêu, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trong thanh niên, thiếu niên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Quyết định số 409/QĐ-UBND ngày 20/02/2023 của UBND tỉnh về ban hành kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp huyện/ xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2023, Kế hoạch số 280/KH-UBND về việc thực hiện chuyên đề trọng điểm “Đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2025; Sở Tư pháp và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh ban hành Kế hoạch phối hợp tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật cho học sinh các trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2023”, cụ thể như sau:

1. Mục đích:

– Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật cho học sinh các trường trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

– Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh.

– Cuộc thi được tổ chức nhằm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) năm 2023

2. Yêu cầu:

– Bảo đảm ít nhất 90% học sinh cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông tại các thị xã, thành phố và ít nhất 70% học sinh cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông tại các huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tham gia cuộc thi và được tuyên truyền, phổ biến bằng hình thức phù hợp.

– Nội dung phải bảo đảm đúng chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và phù hợp với đối tượng học sinh THCS, THPT.

– Việc triển khai thực hiện cần thực chất, tiết kiệm, hiệu quả, tránh hình thức; bảo đảm tính chính xác, khách quan, trung thực và công bằng.

– Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh triển khai và tạo điều kiện thuận lợi cho 100% học sinh tham gia đầy đủ Cuộc thi.

Cuộc thi chính thức bắt đầu từ: 10 giờ 00 phút, ngày 02/10/2023; kết thúc vào 10 giờ 00 phút, ngày 20/10/2023.

Tài liệu tham khảo:

  1. Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
  2. Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020).
  3. Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.
  4. Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.
  5. Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.