<

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH QUẢNG NINH
 
CUỘC THI
 
TÌM HIỂU PHÁP LUẬT
VỀ BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC
 
Kết thúc
10 giờ 00 phút, ngày 15/09/2023
 
 
I. TÊN GỌI, PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

 1. Tên gọi cuộc thi: “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước” trên địa bàn tỉnh năm 2023.
 2. Phạm vi: Cuộc thi được phát động, tổ chức trong toàn tỉnh.
 3. Đối tượng dự thi: Toàn thể cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội, lực lượng vũ trang và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp việc cuộc thi và những người liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức cuộc thi không được tham gia dự thi.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI

 1. Nội dung thi: Tìm hiểu các quy định pháp luật về công tác bảo vệ bí mật nhà nước đang có hiệu lực thi hành.
 2. Hình thức dự thi: Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trắc nghiệm trực tuyến tại Chuyên mục “Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến” trên Trang Thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Quảng Ninh. Người tham gia dự thi sử dụng trình duyệt Internet trên máy tính hoặc các thiết bị di động có kết nối Internet để tham gia cuộc thi
 3. Cách thức tính điểm bài thi: Đề thi gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm, tổng điểm tối đa là 100 điểm (mỗi câu hỏi tương ứng 04 điểm). Ngoài ra, đề thi còn 01 câu hỏi mở rộng về dự đoán số lượng người tham gia dự thi trả lời đúng tất cả các câu hỏi trắc nghiệm (câu hỏi này là tiêu chí để xếp giải, trao thưởng và không thực hiện chấm điểm đối với câu hỏi này). Bài dự thi chỉ được coi là hợp lệ khi trả lời đầy đủ 26 câu hỏi và đăng ký đầy đủ các thông tin cá nhân dự thi (thông tin bắt buộc). Việc tính điểm hoàn toàn tự động bởi hệ thống phần mềm thi trực tuyến và là cơ sở để Ban Tổ chức cuộc thi xếp giải, trao thưởng.

Xem chi tiết >>

Cuộc thi chính thức bắt đầu từ: 10 giờ 00 phút, ngày 15/8/2023; kết thúc vào 10 giờ 00 phút, ngày 15/9/2023.

Tài liệu tham khảo:

 1. Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017
 2. Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018
 3. Luật An ninh mạng năm 2018
 4. Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước;
 5. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;
 6. Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình;
 7. Nghị định số 53/2022/NĐ-CP ngày 15/8/2022 cùa Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng.
 8. Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước.
 9. Công văn số 4114/BCA-ANCTNB của Bộ Công an ngày 25/11/2022 về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
 10. Quyết định số 27/2020/QĐ-UBNDngày 12/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế bảo vệ BMNN trên địa bàn tỉnh.

Xem chi tiết >>

 
 

 

 

Cập nhập thông tin Cuộc thi:

 • Đến ngày 22/8/2023: Đã có hơn 10.000 lượt người tham gia dự thi.
 • Đến 14h00′ ngày 29/8/2023: Đã có hơn 15.440 lượt người tham gia dự thi.
 • Đến 10h30′ ngày 06/9/2023: Đã có 19.460 lượt người tham gia dự thi.
 • Đến 08h30′ ngày 15/9/2023: Đã có 32.475 lượt người tham gia dự thi.

Kết quả cuộc thi được công bố chính thức từ 10 giờ 00 phút, ngày 01/10/2023 và được thông báo công khai tại Chuyên mục “Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến” trên Trang Thông tin PBGDPL tỉnh Quảng Ninh (người dự thi có thể chủ động truy cập để tra cứu thông tin về kết quả cuộc thi).

Xem chi tiết >>>