<

CUỘC THI

Tìm hiểu Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về quyền dân sự, chính trị

I. TÊN GỌI, PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

  1. Tên gọi cuộc thi: Tìm hiểu Công ước Quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị”.
  2. Phạm vi: Cuộc thi được phát động, tổ chức trong toàn tỉnh
  3. Đối tượng dự thi: Toàn thể cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân đang sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp việc cuộc thi và những người liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức cuộc thi không được tham gia dự thi.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI

  1. Nội dung thi: Tìm hiểu quy định pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị, bao gồm:  Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (International Convenant on Civil and Political Rights – được viết tắt là ICCPR); Các quy định trong Bộ Luật Dân sự năm 2015 và một số văn bản pháp luật khác có liên quan.

Xem chi tiết >>